Buitenplaats Ketelhaven

De laatste tijd is er veel te doen over het milieu en groenbeleid op de Buitenplaats. Het is nu blijkbaar de tijd om te snoeien en indien nodig te kappen. Een definitief groenbeleid laat enigszins op zich wachten. Misschien is het belangrijker om voor het park een milieu doelstelling te formuleren. Het betekend dat niet alleen naar het groenbeleid gekeken moet worden maar ook wat kan het park bijdrage aan een energie neutraal gebruik van grondstoffen.

Definities

De volgende omschrijvingen worden regelmatig gebruikt:

 • Energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken, dan dat op duurzame wijze wordt opgewekt. Compensatie door bosaanplant is hierbij geen optie.
 • Met klimaatneutraal wordt vaak bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering.
 • De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. Als er alleen wordt gewerkt aan CO2-reductie, dan is CO2-neutraal een betere term dan klimaatneutraal.
zonnepanelen

Energie neutraal kan men o.a. bereiken door bijvoorbeeld zonnecollectoren of windmolens te gebruiken. Zonnecollectoren konden in het verleden op de Buitenplaats niet toegepast worden omdat het elektriciteitsnetwerk niet opgewassen was tegen een eventuele teruglevering aan het net. Na de hernieuwing van het netwerk op het park zijn die bezwaren opgelost, een genoemd probleem van brandgevaar is niet (meer) van toepassing. De kwaliteit van de panelen is dusdanig dat daar geen gevaar voor bestaat.

Wat hebben die panelen nu met groenbeheer te maken? Om de zon te kunnen opvangen is het soms nodig een boom daarvoor op te offeren. Dat vertaald zich terug in een positieve CO2 balans, doordat de zon energie niet alleen stroom oplevert maar ook aan de directe verwarming van de woning bijdraagt. Wanneer bijvoorbeeld een woning per dag 4 uur minder verwarmd hoeft te worden, bespaart dat behoorlijk in het gebruik van fossiele brandstoffen. Enerzijds door het verminderen van het gasgebruik en anderzijds door het verminderen van door gasturbines gegenereerde elektra. Dat wat die ene gekapte boom mogelijk per dag aan CO2 uit de lucht opnam valt in het niet in de besparing op het gebruik van fossiele brandstof.

Ideaal zou zijn als er een gemeenschappelijk beleid ontwikkelt zou kunnen worden, waarbij op daken van huizen die op het zuiden zijn georiënteerd zonnepanelen ten behoeven van het gehele park ter beschikking zouden komen. Hoe dat kostentechnisch gerealiseerd moet worden is een uitdaging maar niet onmogelijk, het is wel een eerste stap in het energie neutraal maken van het park. 

In 2024 is het verplicht dat alle asbest die in en rondom huizen is gebruikt, door een alternatief materiaal wordt vervangen. Met name dak en gevelbekleding dient dan vervangen te zijn. Het programma Kassa bestede er ook aandacht aan, de voorbeelden die zij van onder andere van Lelystad lieten zien zijn schrijnend. Het lijkt er op dat de eigenaren van huizen onevenredig benadeeld gaan worden en van de gemeentes hoef u echt niets te verwachten. De voorbeelden in Lelystad spraken over ± 20 m2 en 15000 € dat is een belachelijk hoge prijs die door gespecialiseerde bedrijven gevraagd word. 

Dak met asbest golfplaten?
Dak met asbest? golfplaten.

Asbest kan leiden tot zeer ernstige ziektes, die soms zelfs een dodelijke uitkomst kunnen hebben. De overheid wil dat er in 2024 geen asbestdaken meer zijn. Vanaf 2024 zullen deze daken daarom ook verboden zijn. Om dit doel te bereiken zal er eerst een hele hoop asbest in Dronten verwijderd moeten worden. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar het verwijderen van asbest kan gevaarlijk zijn.

Op de Buitenplaats zijn er nog aantal huizen die asbestcement golfplaten hebben. Het is een oppervlakte van ongeveer 28 m2 per woning. 

Wij hebben dit dak onder private beheer laten verwijderen, in Dronten is tot 35 m2 toegestaan zelf de platen te verwijderen. In samenwerking met een bedrijf hebben wij de platen privaat bij de gemeentelijke afvalverwerking aangeboden. De kosten zijn dan minimaal, de echte kosten in deze zitten dan ook de gebruikte dakpan platen en de benodigde arbeidsuren. Waarbij wij onder de 3000 € totaalkosten zijn gebleven, wat dus niet in verhouding staat met de bedragen die in Lelystad werden genoemd.

Voordat u het laat vervangen kunt u ook de platen op asbest laten testen (kosten ± 135 €), wij hebben daar niet voor gekozen omdat wij toch voornemens waren het dak te laten vernieuwen. Wanneer u dat voornemen niet heeft is het dus verstandig eerst de platen op asbest te laten controleren.

Indien er asbest geconstateerd wordt bent ook u verplicht deze voor 2024 te laten vervangen.

Na het bezoek aan de gemeentelijke inloopavond in Lands End, bleken er voor de Buitenplaats twee voorname bestemmingsplan wijzigingen:

 • Mogelijkheid tot het uitoefenen van een beroep op de Buitenplaats is onder navolgende voorwaarden toegestaan.

  • het gebruik van gedeelten van de woning voor het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen en/of bedrijven en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, indien:
   • 1. meer dan 40 % van de vloeroppervlakte met een maximum van 60 m² van de woning en/of de bijbehorende bouwwerken, voor beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten wordt gebruikt;
   • 2. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door de (hoofd)bewoner(s) van het pand, met daarnaast een maximum van één externe werknemer ter plekke werkzaam;
   • 3. als gevolg van de activiteit afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter en de woonkwaliteit van de directe omgeving;
   • 4. de activiteiten vergunnings- dan wel meldingsplichtig zijn op grond van milieuwetgeving;
   • 5. sprake is van reclame-uitingen, met uitzondering van hetgeen volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan;
   • 6. sprake is van horeca-activiteiten, een kappersbedrijf of detailhandel, met uitzondering van een internetwinkel; 7. sprake is van zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken;
   • 8. onvoldoende parkeerruimte op het perceel aanwezig is voor zowel het gebruik van het perceel ten behoeve van de reguliere bewoners als het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
   • 9. of, wanneer niet aan het gestelde onder 8 kan worden voldaan, niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat de parkeercapaciteit in de directe omgeving voldoende is om de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de aanwezigheid van het aan-huisverbonden beroep of bedrijf op te vangen;
   • 10. buitenopslag ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf op het perceel plaatsvindt, met uitzondering van de stalling van maximaal twee bedrijfsvoertuigen.
 • De mogelijkheden voor het plaatsen van een schuur is aanzienlijk uitgebreid.

  • Bijbehorende bouwwerken Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
  • a. bijbehorende bouwwerken moeten binnen het bouwvlak of in het achtererfgebied worden gebouwd;
  • b. de gezamenlijke maximum oppervlakte van bijbehorende bouwwerken per woning:
   • 1. bedraagt 60 m², mits de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 50 % bedraagt van de oppervlakte van het achtererfgebied;
   • 2. mag worden vergroot tot een maximum van 150 m², mits de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 25 % bedraagt van de oppervlakte van het achtererfgebied. c. de maximum goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedragen 3,0 m respectievelijk 5,0 m.

Voor alle zekerheid verifiëren wij bij de gemeente Dronten, of genoemde aanpassing van het bestemmingsplan ook specifiek voor de Buitenplaats Ketelhaven van toepassing is. 

Bent u ook benieuwd naar het nieuwe bestemmingsplan van Dronten?

Binnenkort zijn er inloopavonden die u kunt bezoeken:

 • 11 januari 2017 Koetshuis Biddinghuizen
 • 18 januari 2017 Lands End Ketelhaven
 • 25 januari 2017 Gemeentehuis Dronten
 • 1  februari 2017 De Steiger Swifterband

De inloop start om 17:00 en eindigt om 19:30 uur.

Voor bewoners van de Buitenplaats is de inloopavond in Lands End de mogelijkheid om in korte nabijheid van voornoemde plannen kennis te nemen, mogelijk dat er zelfs vragen gesteld kunnen worden.