Recht van koop, naast een erfpacht constructie.

Recht van koop

Het is de erfpachter toegestaan het bloot eigendom te verwerven voor een bedrag van twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,00 arbitrair). Van dit voornemen tot koop van het bloot eigendom, zal erfpachter mededeling moeten doen aan de (Vereniging – Stichting) Buitenplaats Ketelhaven, die daarna zorg zal dragen voor het opmaken van de ter zake benodigde notariële akte.

De kosten verbonden aan die betreffende komen voor rekening van de koper.

Als commissie hebben we eerst vastgesteld, dat we als eigenaren van onze woningen uiteindelijk allemaal in de situatie zullen komen, dat ons huis te koop zal worden aangeboden.

Niemand is dan geholpen met een lang verkooptraject of met problemen van de financiering bij de kopende partij.

Met deze vaststelling, van de erfpachtcommissie, zal iedereen het wel eens zijn.

Een huidige erfpachter moet dus “diep in de buidel tasten” om de grond tot zich te nemen.

Deze conclusie is in ieder geval voorbarig omdat het niet gespecificeerd wordt, wat en hoeveel dan wel uit die zogenaamde buidel moet komen.

Mogelijk dat er een verkeerde veronderstelling aan ten grondslag ligt. Er wordt al snel gesproken dat de belasting zus of zo, zonder ooit contact te hebben gehad met de belasting.

De oplossing is zo eenvoudig.

Geef iedere huiseigenaar een kooprecht van de grond. Een kooprecht voor het moment dat de eigenaar daar behoefte aan heeft en neem dit op in de statuten of de erfpachtovereenkomst.

De voordelen zijn duidelijk:Huis

  • Een eigenaar kan zijn huisje met grond aanbieden wat een gunstige invloed zal hebben op verkoopprijs.

  • Een eigenaar hoeft geen kosten te maken, pas op moment van verkoop wordt gelijktijdig de transactie van het grondstuk gerealiseerd en zijn overdrachtsbelasting en notaris kosten voor koper.

  • Kosten van notarissen zullen ook genormaliseerd zijn, omdat er in de toekomst geen notariële opinie (kosten +/- 400 euro) per transactie, nodig zal zijn.
  • Een koper zal geen enkele belemmering voor financiering door banken ervaren omdat het een normaal huis met grond transactie betreft.

  • Voor de verkoop hoeven er door eigenaren geen kosten gemaakt worden.

  • De rechtszekerheid zal voor de eigenaren aanmerkelijk toenemen.

  • De Buitenplaats heeft er voordeel van omdat bij verkopen het vermogen van de Buitenplaats zal toenemen. Bij een geschatte prijs van het grondstuk van 2500 euro, zal het vermogen van de Buitenplaats met ruim 250.000 toenemen.

Het nadeel is ook duidelijk:

Het vermogen van de Buitenplaats kan met ruim 250.000 toenemen.

Wat is er voor benodigd:

Een onafhankelijke en professionele taxatie, van het grondstuk per m2 met een erfpacht verplichting daarop. Doordat het een m2 taxatie betreft kunnen verschillende grondstuk oppervlaktes met dezelfde taxatie uit de voeten. Mogelijk kan het verstandig zijn de taxatiewaarde te toetsen bij de belasting, zodat zij niet over schenkingen kunnen spreken.

Is dit nu ter vervanging van de erfpacht mogelijkheden, NEE. Ieder zal en kan vrij zijn voor die oplossing te kiezen die hem of haar past. Er zijn geen problemen om verschillende vormen van eigenaarschap naast elkaar toe te laten.

 

Met Google Translate naar Duits

Kaufrecht, zusätzlich zu einem Erbbaurecht.

Als Ausschuss haben wir zunächst festgestellt, dass wir als Eigentümer unserer Häuser letztlich alle in der Lage sein werden, dass unser Haus zum Verkauf angeboten wird.

Niemand wird mit einem langen Verkaufsprozess oder Problemen mit der Finanzierung beim Käufer geholfen.

Mit dieser Festlegung der Erbpachtkommission wird jeder zustimmen.

Ein heutiger Pächter muss also “tief in den Beutel graben”, um das Land zu nehmen.

Diese Schlussfolgerung ist in jedem Fall verfrüht, weil nicht angegeben ist, was und wie viel aus diesem sogenannten Beutel stammen soll.

Möglicherweise liegt eine falsche Annahme zugrunde. Es wird schnell gesagt, dass die Last Schwester oder so, ohne jemals Kontakt mit der Steuer gehabt hat.

Die Lösung ist so einfach.

Geben Sie jedem Hausbesitzer einen Kaufrecht für das grundstück. Ein Kaufrecht für den Moment, dass der Eigentümer es benötigt und dies in den Statuten oder im Erfpachtvertrag beinhaltet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Haus

Ein Eigentümer kann sein Haus mit Grundstücken anbieten, die einen günstigen Einfluss auf den Verkaufspreis haben.

Ein Eigentümer hat keine Kosten zu tragen, nur zum Zeitpunkt des Verkaufs wird die Transaktion der Immobilie mit Grundstuck gleichzeitig realisiert und seine Umsatzsteuer und Notarkosten für den Käufer.

Die Kosten der Notare werden ebenfalls normalisiert, da in Zukunft keine notarielle Stellungnahme (Kosten +/- 400 Euro) pro Transaktion erforderlich ist.

Ein Käufer wird kein Hindernis für Bankfinanzierungen erfahren, da es sich um ein normales Haus mit Grundstücksgeschäft handelt.

Die Eigentümer müssen keine Kosten für den Verkauf tragen.

Die Rechtssicherheit wird für die Eigentümer erheblich zunehmen.

Der Buitenplaats profitiert davon, weil die Kapazität des Buitenplaats beim Verkauf steigt. Bei einem geschätzten Grundstückspreis von 2500 Euro wird sich die Kapazität des Buitenplaats um mehr als 250.000 erhöhen.

Der Nachteil ist auch klar:

Die Kapazität des Buitenplaats kann um mehr als 250.000 erhöht werden.

Was wird benötigt für:

Eine unabhängige und professionelle Bewertung des Grundstücks pro m2 mit einer langfristigen Leasingverpflichtung. Da es sich um eine m2-Bewertung handelt, können verschiedene Grundstücksflächen mit der gleichen Bewertung berücksichtigt werden. Es kann sinnvoll sein, den Schätzwert mit der Steuer zu prüfen, damit nicht über Spenden gesprochen werden kann.

Soll das jetzt die langen Mietmöglichkeiten ersetzen, NEIN. Jeder kann und wird frei sein, die für ihn passende Lösung zu wählen. Es gibt keine Probleme, verschiedene Formen des Eigentums nebeneinander zuzulassen.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
sneeuw 27-02-2013_31.jpg
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.229.142.91
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 180
Van welke robots: 0