Buitenplaats Ketelhaven

Op de informatie website www.verenigingen.nl kunt u in gewone taal lezen wat de verschillen zijn tussen vereniging en stichting is. Het is met name de democratische rechten die een lid automatisch heeft, die de keuze tussen stichting en vereniging nadrukkelijk naar de vereniging doet doorslaan. Omdat uw rechten dan het best beschermd kunnen worden, namelijk door uzelf en niet door een al dan niet democratisch tot stand gekomen (klein) bestuur.

Helaas is er op www.verenigingen.nl niet iets te vinden over bestuursstijlen. Daarom navolgend een kleine, mogelijk arbitraire, toelichting.

 • Autoritair
  • Bestuurd zonder echte inspraak of overleg
  • Houdt strikte controle middels het geven van instructies.
  • Bewaakt doelbewust de uitvoering van al het werk
  • Geeft geen verantwoordelijkheden en minimale informatie aan de belanghebbende m.b.t. voortgang van zaken

Een effect van deze autoritaire bestuursstijl is toenemende agressie, vijandigheid, destructieve neigingen naar de aldus gevonden zondebokken toe, zijn directe gevolgen naar een autoritair beleid.

Lees verder...

Wat is erfpacht?

In Nederland staat een groot aantal huizen niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Erfpacht is een recht dat het midden houdt tussen eigendom en huur. Het geeft exclusief recht op het gebruik van een onroerende zaak, meestal een stuk grond. Bron: Eigenhuis.nl

Erfpachtcanon

De erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond een vergoeding, de erfpachtcanon. Hij mag daarvoor de grond en de daarop staande woning gebruiken alsof hij eigenaar is. Er kan sprake zijn van gemeentelijke erfpacht of particuliere erfpacht. Bron: Eigenhuis.nl

Ter informatie m.b.t. Erfpacht, in het kort, een eerder uitgebracht Notarieel advies;

Van erfpachtrechten naar eigendom
Een vereniging kan ervoor kiezen de bloot eigendom van een perceel grond waarop een
erfpachtrecht rust over te dragen aan een erfpachter. Dat heeft tot gevolg dat de erfpachter de
volledige eigendom van de grond krijgt. terwijl de vereniging niet langer gerechtigd is tot de
grond. Bij de overdracht van de bloot eigendom zal de verkrijger overdrachtsbelasting
verschuldigd zijn over de waarde van de bloot eigendom. Lees verder...

Erfpacht verandering

Op de toelichtingsavond werden navolgende vragen door mij gesteld.

Wat is mijn persoonlijk belang c.q. voordeel om voor dit voorstel te stemmen?

Antwoord: Geen

Uiteraard is de kostencomponent ook van belang. Wat gaat het u als deelnemer kosten? Dit hebben wij besproken met het bestuur van onze stichting. De volgende kosten, die normaal gesproken ten laste van de individuele deelnemers vallen, zullen eenmalig door de stichting worden voldaan:

• Opmaken volmacht, identificatiekosten,recherchekosten; € 95,00 excl. btw

• Kosten kadastrale recherche€ 25,00 excl. Btw

Per huisje ? Anders is het 112 X 120 = 13440 € excl. BTW

Antwoord: het is per huisje, dus in totaal inderdaad 13440,– euro.

Lees verder...

PostNL lijkt zijn service te verbeteren, na lang zeuren en klachten indienen bij zowel postNL als de opdrachtgevers zoals Bol.com en/of Marktplaats. Deze week werd mij het gewenste pakketje aan de deur uitgereikt door twee postNL medewerkers. Waarbij een van hen de andere duidelijk aan het inwerken was. Zou er dan toch nog hoop aan de horizon zijn, die een normale post en pakket bezorging op het park mogelijk maakt.

Het is een verschrikking, de slechte services die postNL op ons park levert. Dat wij een eigen postbezorging op het park moeten handhaven is ronduit belachelijk. Dat dit tot op heden heeft kunnen gebeuren is natuurlijk ook omdat wij allen te weinig klachten bij postNL indienen. Om te beginnen is er nu een klacht op eigen naam aan postNL verzonden, beter zou zijn als wij gezamenlijk een gebundeld protestklacht bij postNL neerleggen. Indien daar belangstelling voor bestaat kunt u dit per mail info@buitenplaatsketelhaven.nl kenbaar maken. Wij zullen dan voor de groep aangemelde contacten een gezamenlijke klacht samenstellen en deponeren. Onderstaande staat onze klacht als voorbeeld die u zelfstandig ook kan gebruiken.

Onderwerp: Klacht postbezorging

Geachte heer of mevrouw, Lees verder...

Vaak blijken de feiten niet bekend te zijn of worden ze weggemoffeld in statuten en/of reglementen met wollig taalgebruik. Om nu inzicht te geven in democratische verschillen tussen Erfpacht, Vereniging en Stichting nu een kleine opsomming.

Erfpacht

 • Bij erfpacht is de gebruiker eigenaar van zijn grondstuk: NIET WAAR
 • Bij eeuwigdurende erfpacht blijven de alle kosten altijd gelijk: NIET WAAR
 • Gebruiker is min of meer vrij om gepachte grond te gebruiken: WAAR

Stichting Lees verder...

Zijn er nog vragenNiet vaak een vergadering meegemaakt waar Hypocrisie of naïviteit zo hoogtij vierde. Ongelooflijk dat een vergadering zo belust is op ranzige details van een bestuurscrisis. Het niveau is beschamend en amateuristisch. Inhoudelijke discussie wat betreft bestuurlijke kwaliteiten wordt nauwelijks gevoerd en regelmatig wordt de discussie door bestuurders richting persoonlijke aantijgingen gestuurd. Onbeschoft, respectloos en armetierig zijn zo wat kwalificaties die onvoldoende recht doen aan de gevoerde discussies die met misplaatste argumenten gevoerd wordt. Persoonlijke aantijgingen van een zogenaamd ondersteunend bestuurslid zijn buiten proportioneel in een vergadering waar gepoogd wordt persoonlijke aanvallen en discussies in de kiem te smoren. Het feit dat betreffend persoon na minimaal 20 jaar de Nederlandse taal niet eigen is, kan niet als excuses aangevoerd worden.

De pennen zijn geslepen

Lees verder...

EUJe kan natuurlijk geen subsidie aanvragen, hoe dom kan je zijn. Nee heb je en ja kan je krijgen.

Laat de gemeente of provincie zich maar inspannen om de Europese POP3 aan te vragen of van toepassing verklaren op de vernieuwing van een waterleidingsysteem. Het is een soort van plattelandsontwikkeling die door gemeente of provincie gedragen dient te worden, zij zijn immers dwingend verantwoordelijk voor de drinkwater kwaliteit en gezondheid van al hun burgers.

Lees verder...

Drinkwater wet, wie is verantwoordelijk voor de water voorziening

De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening
Artikel 2

 1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
 2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 5

 1. Onze Minister stelt voor elk drinkwaterbedrijf (Vitens) een distributiegebied vast, waarbinnen de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf de exclusieve bevoegdheid en plicht, overeenkomstig artikel 8, tot het leveren van drinkwater heeft.

Lees verder...

Bewoners Albums

IMG_2937.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
IMG-20181023-WA0001.jpg Greet Meijer
Bernadette (4).JPG Bernadette
Hollandse lucht Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Zonopkomst mist Webmaster

Foto van de dag

DSCN1224.jpg

Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken

Uw IP-adres is: 35.170.81.210
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 226
Van welke robots: 0