Erfpacht verandering

Op de toelichtingsavond werden navolgende vragen door mij gesteld.

Wat is mijn persoonlijk belang c.q. voordeel om voor dit voorstel te stemmen?

Antwoord: Geen

Uiteraard is de kostencomponent ook van belang. Wat gaat het u als deelnemer kosten? Dit hebben wij besproken met het bestuur van onze stichting. De volgende kosten, die normaal gesproken ten laste van de individuele deelnemers vallen, zullen eenmalig door de stichting worden voldaan:

• Opmaken volmacht, identificatiekosten,recherchekosten; € 95,00 excl. btw

• Kosten kadastrale recherche€ 25,00 excl. Btw

Per huisje ? Anders is het 112 X 120 = 13440 € excl. BTW

Antwoord: het is per huisje, dus in totaal inderdaad 13440,– euro.

Is daar geen deelnemersbesluit voor nodig?

Antwoord: Ja daar is een deelnemersvergaderingsbesluit voor nodig.

Wat betekend eenmalig in deze?

Antwoord: geen

Overige notariskosten (zoals opzetten concepten) worden door de stichting gedragen.

Wat zijn dan die kosten?

Antwoord: niet bekend.

Waarom is eigenaarschap niet van informatie voorzien?

Antwoord: Omdat de notaris navolgende conclusie overbracht.

Anders dan, dat een huidige erfpachter dus “diep in de buidel moet tasten” om de grond tot zich te nemen.

Waar is deze conclusie op gebaseerd?

Antwoord: gewoon over de duim genomen, verzonnen dus.

In de nieuwe erfpachtvoorwaarden worden voorwaarden opgenomen, zie onderstaand artikel 5, die eerder niet van toepassing waren.

Waarom is deze onderstaande uitbreiding Artikel 5 toegevoegd aan de erfpachtovereenkomst en waar is hier het belang van de eigenaar gediend?

Antwoord: onduidelijk.

Voorlopige conclusie:

Hoe de erfpachtcommissie, gelet op haar opdracht tot het onderzoeken van alle mogelijkheden, tot haar eenzijdig advies kon komen is mij een raadsel. Zolang de Buitenplaats nog een stichting is zou ik absoluut NIET akkoord met artikel 5: Of het na wijziging van artikel 5 wel acceptabel is betwijfel ik zeer, omdat een aantal wijzigingen niet zijn ingezet om bancaire problemen te verhelpen maar meer ongewenste controle afdwingt bij de erfpachter. Ook zijn er statutaire zaken naar de erfpachtovereenkomst overgeheveld, of dit juridisch kan is twijfelachtig. Het is in ieder geval niet verplicht om een nieuwe erfpachtovereenkomst af te sluiten, u bent vrij om uw oude erfpachtovereenkomst te handhaven. Dan wel met de bekende tekortkomingen ten aanzien van de bancaire wijzigingen die wenselijk kunnen zijn voor het afsluiten van een hypotheek.

Er is ook een beding met een boete:

Door het niet nakomen van de verplichting, deze kettingbedingen aan een rechtsopvolger op
te leggen en te doen aannemen, is een boete verschuldigd aan de Stichting van
TIENDUIZEND GULDEN (f.10.000,–)

Het nieuwe beding met boete:

Bij niet nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit het recht van erfpacht, verbeurt de erfpachter dan wel de eigenaar, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de eigenaar respectievelijk de erfpachter een onmiddellijk opeisbare boete van vijf en twintig duizend euro € 25.000,00
VIJF KEER ZO HOOG, zonder aan het kettingbeding verbonden te zijn maar algemeen toepasselijk verklaard? Vijf keer zo hoog kan niet of nauwelijks proportioneel geduid worden.
.
 

Nog een twijfelachtig deel:

Indien de eigenaar ontheffing van een verbod of verplichting verleent, kan hij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder de herziening van de canon. Indien de canon wordt herzien op grond van een ontheffing van het verbod als bedoeld in lid 2 kan in deze herziening van de canon uitsluitend de waardeverandering ten gevolge van de wijziging van het bouwvolume van de opstallen worden verdisconteerd.

Dit is een open deur naar prijsverhogingen die niet te beteugelen zijn.

Opvallende wijziging en/of toevoeging van artikel 5 van de erfpacht

Voormalig artikel 5

Artikel 5.
1. De beheers- en bestuurstaken van de Buitenplaats Ketelhaven zijn ondergebracht in de te
Dronten gevestigde stichting “STICHTING BUITENPLAATS KETELHAVEN". 
Van deze Stichting zijn dc statuten gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte op drie
oktober tweeduizend.
2. Deze Stichting wordt in haar taken geadviseerd door een Raad van Deelnemers.
3. Iedere erfpachter is tevens lid van de Raad van Deelnemers.

Het is net een raadgevend referendum, de ervaringen daarmee doet mij niet meteen juichen.  
Nieuw Artikel 5

———————————————————————————

Instandhouding van de opstallen

———————————————————————————

1. De erfpachter is verplicht de grond met opstallen in zodanige technische staat te houden dat deze de in deze akte aangegeven bestemming op behoorlijke wijze kan dienen.

—————————————————-

Daartoe dient de erfpachter de grond met opstallen in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig geheel of gedeeltelijk te vernieuwen.

————————————————————————-

2. Het is de erfpachter niet geoorloofd de opstallen geheel of gedeeltelijk te slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen.

——————–

3. De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen over te gaan, indien deze door welke oorzaak ook zijn te niet gegaan. De erfpachter is verplicht de opstallen tegen brand en stormschade te verzekeren.

——————————————————-

4. Het is de erfpachter niet geoorloofd in, op of aan de grond met opstallen werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu waaronder die van de bodem wordt veroorzaakt. Alle schade die niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de erfpachter ontstaat waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering is voor rekening van de erfpachter.

————————————————————————–

5. De eigenaar kan ontheffing verlenen van de in de leden 1 tot en met 4 genoemde verplichtingen en verboden op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de erfpachter. Indien de eigenaar ontheffing van een verbod of verplichting verleent, kan hij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder de herziening van de canon. Indien de canon wordt herzien op grond van een ontheffing van het verbod als bedoeld in lid 2 kan in deze herziening van de canon uitsluitend de waardeverandering ten gevolge van de wijziging van het bouwvolume van de opstallen worden verdisconteerd. Deze herziening laat onverlet de periodieke herziening op grond van artikel 8.

Bewoners Albums
DSCN1284.jpg Renovatie parkeerplaats Buitenplaats
DSCN1352.jpg Greet Meijer
Bernadette (3).JPG Bernadette
Gijs201905044.jpeg Photoman
sail.jpg NN geen auteur opgegeven.
Mooie dag Webmaster
Foto van de dag
greet (4).JPG
Waarheid ?

Een herinnering aan het verleden,

dat nooit heeft bestaan.

Statistieken
Uw IP-adres is: 3.229.142.91
Aantal sessies afgelopen 24 uur: 178
Van welke robots: 0